Подводен клуб „Нептун“ – Пловдив на 30 години

Приятели и членове на клуб Нептун, през месец юни се навършват 30 години от основаването на нашето сдружение. Планирали сме подобаващо отбелязване на този юбилей през настоящата година. Началото ще поставим на 08.06 от 19:30ч в ресторант Сентрал Парк-Младежки хълм.
А на 09.06 след 10:30ч бихте могли да ни посетите в близост до трибуните на гребния канал, където ще запознаем гостите и гражданите на Пловдив с историята и дейностите на нашия клуб.
За резервации в ресторанта бихте могли да се свържете с нашия колега Чавдар Янев на 0887 028 086. За равен брой!

Обява за общо събрание на БНАПД – 2019 г.

Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал.2 и ал. 3 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 12 май 2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Радио Варна, гр. Варна, бул. „Приморски“ № 22 при следния дневен ред:

1. Отчет за работата на УС на БНАПД за периода 31.03.2018 г. – 12.05.2019 г.
2. Финансов отчет за 2018 г.
3. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2018 г.
4. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2018 г.
5. Приемане на насоки за работата на УС за 2019 г.
6. Разни.

При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 02.03.2019 г. в гр. Варна.

Председател на БНАПД
Илия Раев