Проект „Партньорство за чиста и красива България“

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна и през 2021 г. планира дейности по проект „Партньорство за чиста и красива България“, част от програма _МЯСТО България

Каним всеки, който желае да се включи във:
1. Фото-лов на тема „На каквото си постелеш, на това ще легнеш“
Целта е идентифициране на нерагламентирани сметища по Северното българско черноморско крайбрежие и да изпратим сигнал към местните власти и отговорните институции – От 15 април до 31 август 2021 можете да изпращате вашите фотографии на ел. адрес: seaclub2@gmail.com или да ги донесете в офиса на Клуба на ул. „Сава Радулов“ 14, Варна. Фотографиите трябва да са придружени с информация за мястото, което сте заснели.
2. Неформални обучения за включване на доброволци в предстоящите кампании по плажовете и морето – м. май 2021 г. Заявки за участие изпратете до края на м. април на ел. адрес: seaclub2@gmail.com
3. 8 кампании по градските и дивите плажове „Морето не е за една ваканция“. На плажуващите ще бъдат раздадени хартиени торби за отпадъци с прости стъпки, които да спазват с цел запазване чистотата на плажовете и морето – юни – септември 2021 г.
4. Почистване под вода дъното пред плаж Романтика и в района на две градски буни. Това ще осъществят доброволци с водолазна правоспособност под ръководството на инструктори-водолази. Събраните отпадъци ще бъдат транспортирани до законно за изхвърляне им място – юни – септември 2021 г.
5. Среща с представители на местните власти за предприемане на мерки за намаляване степента на замърсяване на плажовете и морето – септември 2021 г.

За допълнителна информация – Дарина Иванова, 0889818727

Обява за общо събрание на БНАПД – 2021 г.

Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал.2 и ал. 3 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 17 април 2021 г. от 10.00 ч. в сградата на Радио Варна, гр. Варна, бул. „Приморски“ № 22 при следния дневен ред:

  1. Отчет за работата на БНАПД за периода 30.05.2020 г. – 01.04.2021 г.
  2. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2020 г.
  3. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2020 г.
  4. Освобождаване от отговорност на настоящия Управителен съвет.
  5. Избор на нов Управителен съвет.
  6. Приемане на насоки за работата на УС за 2021 г.
  7. Разни.

При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 18.02.2021 г. в гр. Варна.

Председател на БНАПД
Илия Раев.