Обява за общо събрание на БНАПД – 2024 г.

Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ No 3, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал.2 и ал. 3 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 27 април 2024 г. от 10.00 ч. в сградата на Радио Варна, гр. Варна, бул. „Приморски“ No 22 при
следния дневен ред:

1. Отчет за работата на БНАПД за 2023 г.
2. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2023 г.
3. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2023 г.
4. Приемане на насоки за работата на УС за 2024 г.
5. Разни.

При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 05.03.2024 г. в гр. Варна. Заместник председател на БНАПД

Дарина Иванова

Обява за общо събрание на БНАПД – 2023 г.

   Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал.2 и ал. 3 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 8 април 2023 г. от 10.00 ч. в сградата на Радио Варна, гр. Варна, бул. „Приморски“ № 22 при следния дневен ред:

  1. Отчет за работата на БНАПД за 2022 г.
  2. Финансов отчет за 2022 г.
  3. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2022 г.
  4. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2022 г.
  5. Приемане на насоки за работата на УС за 2023 г.
  6. Разни.

При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 04.02.2023г. в гр. Варна.

 Зам. председател на БНАПД
            Дарина Иванова