Проведен изпит за инструктор три звезди

На 04.02.2021 г. в офиса на БНАПД във Варна беше проведен изпит за присъждане на висшата инструкторска квалификация „инструктор три звезди“ M3 по изискванията на CMAS и БНАПД, на Дарина Иванова Иванова.

Изпитът беше проведен от комисия в състав:
Илия Кръстев – инструктор M3
Антон Кръстев – инструктор M3
Стамен Стаменов – инструктор M3
Никола Шопов – специалист по водолазна и хипербарна медицина

Заключенията на комисията са, че кандидатът е показал много добри 
познания в областта на водолазната теория и практика, както и за стандартите на CMAS и вътрешните правила на БНАПД. На база на показаните резултати и богатата водолазна и инструкторска практика на кандидата, заключението на комисията е, че следва да се присъди на Дарина Иванова инструкторската степен „три звезди“ M3.

Илия Кръстев – заместник председател на БНАПД

Заседание на УС

На 06.10.2020 г. се проведе регулярно заседание на УС на БНАПД. По-особеното беше, че то се осъществи дистанционно, чрез използване на видео и аудио връзка през интернет. УС разисква по редица огранизационни и общи въпроси, касещи работата на Асоциацията, като по-важните обсъждани въпроси и взети решения от УС бяха следните:

  1. Д-р Шопов запозна УС с по-важните въпроси и теми, които бяха обсъждани на провелата се дистанционно Генерална асамблея на КМАС на 19.09.2020 г. 
  2. Набелязоха се мерки за създаване на организация за провеждането на ОС на БНАПД на 10.10.2020 г. в залата на Радио-Варна, съобразена с епидемиологичната обстановка относно COVID-19;
  3. Реши се семинарът за потвърждаване на квалификацията на инструкторите (една и две звезди) да се организира дистанционно, чрез интернет видео платформа, като подробна информация за датата и начина на провеждането, инструкторите ще получат минимум 15 дни предварително на електронните си пощи.
  4. Реши се да се определи комисия от трима инструктори от ниво М3 за провеждане на изпит на нов кандидат за присъждане на ниво-инструктор М3.
  5. Изготвиха се Насоки за работа на УС за 2021 г., които ще бъдат предложени на ОС за обсъждане и гласуване.