Протокол от заседание на УС на БНАПД – 2017 г.

Днес 11.03.2017 г. в сградата на Институт по океанология– Варна, се състоя редовно присъствено заседание на УС на БНАПД по предварително обявен дневен ред:

1. Обсъждане на организационни въпроси, свързани с провеждане на ОС на БНАПД;
2. Обсъждане на въпроси, отложени от предходното заседание на УС на БНАПД;
3. Разни.

Заседанието беше открито от зам. председателя на УС на БНАПД Илия Кръстев в 14:15 ч. В заседанието участвуваха следните членове на УС:
– Драгомира Димитрова – секретар на УС;
– Д-р Никола Шопов – член на УС;
– Крикор Сренц – член на УС;
– Председателят на УС Илия Радев участвува в заседанието чрез връзка по телефона.

Протоколчик – Драгомира Димитрова.

По т. 1 от дневния ред

Илия Кръстев докладва, че е ангажирал залата на Радио Варна за ОС на БНАПД на 08.04.2017 г.

В отчета на УС е включена изпратената от Крикор Сренц информация за неговото посещение в Нагорни Карабах.
Александър Киров все още не е изпратил информация за посещението си в Полша. След получаване на тази информация, тя ще бъде включена в отчета.

На 17.02.2017 г. на сайта на БНАПД е качено съобщението за ОС на БНАПД, което е планирано за 08.04.2017 г. Илия Кръстев е започнал уведомяване на членовете на БНАПД за събранието по телефона. По същия начин членовете на БНАПД се уведомяват за крайния срок за плащане на членския внос – 31.03.2017 г.

По т. 2 от дневния ред

– Д-р Шопов предлага да се обяви втора дата за инструкторски семинар за текущата година. И. Кръстев предлага това да стане в рамките на курса „Научни водолази“, който е планиран за месец юли на Маслен нос, т.к. тематиките на курса и семинара съвпадат.
Предложението се приема.
– Д-р Шопов докладва за изпълнение на задачата, свързана с участие във фестивала на червенокръстните филми. Планираните консултации и поканите до ръководството на CMAS ще бъдат изпълнени до края на м. април 2017 г.
– Крикор Сренц докладва, че е провел разговор със сина на Симеон Гатев относно инициативата за изработване на паметна плоча. До датата на ОС на БНАПД ще има информация за решение.
– Д-р Шопов докладва, че е планирал курс по линия на Медицинска академия през м. декември, в който могат да се включат членове на БНАПД. Тази информация ще бъде предоставена на ОС на БНАПД.
– Илия Кръстев докладва, че е обсъдил с Дарина Иванова предложението да се излезе от спортния комитет на CMAS по финансови причини. Дарина Иванова не е възразила.
– Крикор Сренц докладва, че няма допълнителна информация за смесителя. Сайтът на БНАПД ще бъде готов до ОС на БНАПД. Крикор Сренц не може да направи нищо повече по въпроса, тъй като той е само посредник и повече информация трябва да се иска от отговорниците Явор Паунов и Александър Киров.
– Илия Кръстев отбелязва, че този протокол ще бъде изпратен на всички членове на УС на БНАПД. По този начин отговорниците са информирани и ако желаят могат да вземат отношение.
– Илия Кръстев предлага да се обсъди въпроса за командироване на д-р Шопов на годишната конференция на CMAS в Рим на 27–29 май 2017 г. На 29-ти ще се състои заседание на членовете на CMAS Европа и присъствието на наш делегат там е особено необходимо.
– Предложението за участие на д-р Шопов като представител на БНАПД в конференциите на CMAS Европа се приема единодушно.

Заседанието на УС на БНАПД беше закрито в 15:30 ч.

Протоколчик:
Драгомира Димитрова

Отчет на БНАПД за 2016 г.

ОТЧЕТ НА УС НА БНАПД ЗА ПЕРИОДА 02.04.16 – 07.04.17

Уважаеми колеги, драги гости,

И през отчетения период, както и в предидущите, по- голяма част от заседанията на УС на БНАПД се провеждаха онлайн с изключение на две присъствени на 11.02.2017 г. и на 11.03.2017г.

Разисквани са следните актуални за Асоциацията въпроси:

1. Курсове за инструктори на БНАПД.
2. Състояние на новата електронна страница на БНАПД.
3. Провеждане на семинар за преподготовка на инструкторите.
4. Участие на д-р Димитър Беров в конференция на Европейския панел за научни водолазни дейности.
5. Информация за републиканските състезания по подводен спорт.
6.Обсъждане на закупуването на смесител за дихателни газове.
7.Обсъждане на въпроси свързани с участието на наш представител на годишната конференция на КМАС в Рим -2017г.
8.Обсъждане на наше участие във фестивала на червенокръстките филми.
9.Обсъждане на въпроси, свързани с организацията на настоящото Общо събрание на Асоциацията.

Представяме дейността на УС, както обикновено по направления, което е до известна степен условно, тъй като някои дейности засягат две или повече направления.

Учебна дейност- отг. Илия Кръстев

– извършени са проверки на дейността на следните клубове: „Ихтиандър“ в гр. Царево, BSWDC- „Русалка“ във ваканционно селище Русалка, клуб „Калипсо“ в гр. Поморие, клуб „Нептун“- Пловдив- проверката е направена по време на занятия в гр. Царево. Проверките показват задоволително ниво на учебната дейност и подобрено ниво на спазване на стандартите на CMAS в сравнение с предидущите периоди. Проверката в клуб „Калипсо“ беше извършена по сигнал на собственика на клуба Евгени Александрович. Оказа се, че съществува конфликт между собственика и изпълнителите, поради което на практика през 2016 г. клубът не е функционирал. Предложихме помощта си за рестарт на клуба, но за съжаление собственика реши да закрие клуба.

– организирани са три инструкторски курса- един в клуб „Ихтиандър“ и два в клуб „Нептун“. Всички те са за получаване на инструкторска степен „две звезди“;

– за трети път, със съдействието на Института по Океанология, на Маслен нос е проведен курс за „научни водолази“. В курса като лектори участваха доц. Димитър Кожухаров от СУ, Павел Георгиев от СУ, д-р Димитър Беров от ИБЕИ към СУ, Антон Кръстев от ИО- БАН, д-р Никола Шопов от ВМС, Николай Христакиев. Като водолазни инструктори взеха участие активистите на БНАПД- Илия Кръстев, Антон Кръстев, Стойчо Енджов, Спас Иванов, Николай Христакиев;

– продължи работата по преводите по новите стандарти на CMAS. Д-р Никола Шопов и Илия Кръстев участвуваха в превеждането и техническото редактиране на водолазни стандарти на ISO, по молба на Института по Стандартизация;

През 2016 г. на клубовете на БНАПД са предоставени 223 водолазни сертификата на CMAS- БНАПД, в това число: 209 бр. една, две и три звезди, 4 бр. дубликати и 10 бр. специални- Нитрокс, детски и за научни водолази.

Водолазна и хипербарна медицина- отг. д-р Никола Шопов

Дейността по това направление се осъществяваше главно от действията на неговия отговорник д-р Никола Шопов, който участвува в редица събития, свързани с дейността на водолазните клубове и такива от общ интерес за водолазната общност, от името на БНАПД. По съществените от тях са:

– медицинско осигуряване на двата „ Дайвингфеста“, проведени през 2016 г. и организирани от фирма „Синхрон“- ООД;

– Държавното първенство по подводен спорт, проведено през м. октомври 2016 г. във Варна за осми път;

– като лектор на двудневен теоретичен семинар в гр. Бургас, организиран от фирма „Синхрон“- ООД;

– организиране и ръководене на курс за оказване на първа помощ със сертификати, издадени от Военноморска Академия- София. Курсът се провежда за втори път и д-р Шопов декларира своята готовност за ежегодно провеждане на подобни курсове;

– подготвяне на информация от д-р Шопов и инж. Илия Кръстев за състояние на медицинското осигуряване на любителите водолази в България, поискана от д-р Джон Гьорц- президент на Научния комитет на CMAS- Европа;

– като основен изпълнител, съвместно с инж. Илия Кръстев в превода на международни стандарти по водолазна дейност, които Българският институт по стандартизация ще публикува като БДС- стандарти;

– през отчетния период д-р Шопов издаде своя авторска монография на тема „Медицинско осигуряване на водолазните спускания“, която се посреща много положително от водолазната общност в страната и запълва една дългогодишна празнина в българската специализирана литература;

Технически спускания- отг. Крикор Сренц

През 2016 г. в рамките на БНАПД с технически инструктор Крикор Сренц са проведени курсове Нитрокс, Адванс Нитрокс и Нормоксик Тримикс. С цел усъвършенстване на уменията на завършилите вече курсисти са проведени два тренировъчни лагера по техническо гмуркане в района на гр. Оранополи, Халкидики. Първият беше проведен в началото на м. май, а вторият– в началото на м. септември 2016 г. В двата лагера взеха участие над 10 технически водолази от различни специалности. Бяха проведени тренировъчни спускания на дълбочина до 65 м. Част от предвидената програма за 2016 г. беше свързана с натрупването на допълнителен опит с цел подготовка на някои участници за обучение до ниво Тримикс 2.

Възможността техническите водолази да трупат опит с боравенето със специфична екипировка и изпълнението на процедурите за планиране и безопасност доказано гарантира придобиването на рутина и опит, необходими при повишаване на текущата им квалификация. Предвид достъпността от бряг, голямата видимост и температурата на водата, районът на Халкидики остава най- подходящ за тренировки на технически спускания.

Въпреки заявената готовност през предходната година за пълно съдействие с необходимото за курсовете оборудване, обучението по Technical Diving продължава да е непопулярно сред членовете на БНАПД. Именно в тази насока следва да се работи през настоящия сезон.

В периода 22.09-07.10.2016г. инструкторът от БНАПД Крикор Сренц безвъзмездно проведе учение на водолази спасители от службата по извънредни ситуации на Република Нагорни Карабах. По време на учението 7 спасители от службата преминаха приравнителен практически и теоретичен курс в съответствие с международните стандарти и получиха съответна сертификация. През 2017г. е планирано продължаване на ученията с цел усъвършенстване на придобитите знания и умения и повишаване на квалификацията им.

По същото време бяха проведени и тренировъчни спускания от Крикор Сренц и Армен Коджанян(също сертифициран водолаз на БНАПД) в езеро Севан в Република Армения, което е разположено на 2000м надморска височина. Медицинското обезпечаване на спусканията беше извършено с логистичната подкрепа на д-р Никола Шопов, който разработи предварителен аклиматизационен режим за водолазите със съответни медикаменти.

Подводни фото- и видео дейности- отг. Николай Христакиев

Съгласно насоките, приети от общото събрание на БНАПД– 2016 г., е изпълнено следното:

– провеждане на открита изложба- прожекция по подводна фотография „Подводният свят на Индонезия, Малайзия и Бруней“;

– представяне под егидата на БНАПД на уникална светеща фотоизложба „Сини светове“ в Градската художествена галерия Борис Христов– Варна;

– участие в седмия фестивал по подводна фотография “Diving Fest 2016”, популяризиране на фотографията в БНАПД и печелене на множество първи места;

– организиране на летен курс по подводна фотография през м. август 2016 г.;

– заснемане на морски обитатели в района на Маслен нос, подготовка на материал за изложба на тема „Цветовете на Черно море“, популяризираща дейността на БНАПД, и изготвяне на фотодокументация на курса за „Научни водолази- 2016 г.“;

– представяне на светещата изложба „Сини светове“ в галерия „Жорж Трак Пловдив;

– провеждане на открита изложба-прожекция по подводна фотография „Червено море“;

– проведена открита лекция „Въведение в подводната фотография“.

Пещерно водолазно дело- отг. Александър Киров

За отчетния период нямаме никакви прояви в това направление, но отчитаме едно много оригинално, полезно и обществено значимо участие на отговорника на направлението Александър Киров във фестивала за деца „Адвенчър Кидс“, организиран от „Банско Филм Фест“ с „Музейко“ в София на 7- 9 октомври 2016 г. На децата е показан манекен с пълно водолазно оборудване, сайдмаунт конфигурация, двойни бутилки, два сухи костюма, ръкавици, цялолицева маска с комуникация, средства за безопасност, подводни камери и осветления, маски, макари и маркери за пещерни гмуркания.

По време на презентацията децата са видели клипчета и снимки от пещерно гмуркане в Мексико и България, Зеленото езеро в Австрия, гмуркане с коне в Черно море, гмуркане под лед, барокамера, водолазна история и много други.

Децата са били много активни, задавали са въпроси, участвали са в подготвените от А. Киров игри и са получили награди от Дайв Тек.

БНАПД е била представена като асоциация, организираща подводни състезания и обучаваща научни водолази- важен момент за избор на кариера на децата в бъдеще.
През месец февруари Александър Киров е направил две презенации в Полша пред
инструктори от сродна водолазна организация на тема:
– Развлекателно и Техническо гмуркане в България
– Пещерно гмуркане в България

Представена е нашата асоциациация и с оранизирането на състезание,
обучение на научни водолази, работат на членове по БДС стантартите,
Показани са архивни снимки предоставени от Илия Кръстев, подводна фотография
от Иван Бакарджиев, потънали кораби от Мишо Заимов.

През март е направена презентация в пещерен клуб Хелектит на тема:
– Истрия на пещернето гмуркане, инциденти, обучение и екипировка

Научни водолазни дейности- отг. Илия Кръстев и Димитър Беров

Както знаете през 2013 г. към БНАПД беше създадена комисия по научни водолазни дейности с цел улесняване на взаимоотношенията между българските структури, имащи отношение към научните водолазни спускания и Европейския панел за научни водолазни дейности (ESDP).

За ръководител на комисията беше определен Преслав Пеев, но поради служебни ангажименти в последно време, той не може да изпълнява пълноценно задълженията си и се наложи те да бъдат поети от Илия Кръстев и Димитър Беров.

Бяха реализирани две участия във форумите не ESDP: едното- в Задар, Хърватия, с участие от страна на БНАПД на д-р Преслав Пеев, и другото- на втората европейска конференция на ESDP през м. май 2016 г., където БНАПД беше представена от д-р Димитър Беров, който изнесе научен доклад, обобщаващ работата, свързана с научни водолазни дейности, извършени от екипа на Лабораторията по морска екология към ИБЕИ БАН. Бяха осъществени множество контакти с научни водолазни групи от университети и институти от Швеция, Германия, Норвегия и Португалия.

По време на конференцията д-р Беров е запознал членовете на панела с развитието на научната водолазна дейност в България. Препоръката на председателя на панела Мартин Соер е била да се придвижи кандидатурата на БНАПД за членство в ESDP, която ние изпълнихме, като след обстойна предварителна подготовка взехме участие (в състав д-р Илия Кръстев, д-р Димитър Беров и д-р Любомир Кендеров) в проведеното в края на декември 2016 г. редовно заседание на ESDP– виртуално чрез Skype. По време на срещата беше представена подробно историята на научните водолазни дейности в България през последните десетилетия, съвременните научно-изследователски проекти на БНАПД, образователната програма на Комисията за научни водолазни дейности, както и нормативната уредба в страната ни. Презентацията беше приета положително от членовете на бюрото на ESDP и БНАПД беше приета за асоцииран член на панела, тоест непълен член до доказване на изпълнението на допълнителните изисквания, представени от бюрото на ESDP. Основните въпроси на панела към нашата организация бяха свързани с процеса на сертифициране и обучение на научните водолази у нас. Предстои да бъдат изпратени подробни препоръки за това как да изпълняваме тази дейност в пълно съответствие с разбиранията на ESDP. Друго тяхно притеснение беше свързано с липсата на нормативна уредба, регулираща на национално ниво научната водолазна дейност у нас.

Състезателна дейност- отг. Дарина Иванова

„Българска национална асоциация по подводна дейност” в партньорство с Морски клуб „Приятели на морето” – Варна за осми пореден път организира национално състезание по подводно плуване в басейн. То се проведе в плувен комплекс „Приморски” на 1 и 2 октомври 2016 г. До участие се допуснаха състезатели от спортни клубове,учебни водолазни центрове и водолазните клубове от България, а също и отделни индивидуални участници.
След 2015 г. състезанието е обявено за Държавно първенство. От 2016 г. става част от Черноморските игри.
С цел стимулиране и популяризиране на подводния спорт сред младежта, за пореден път Община Варна предостави плувния басейн ,,Юлиян Русев” безвъзмездно.
Дисциплините се проведоха съгласно правилника на CMAS :
Възрастови групи
А – момичета и момчета, родени 2004 г. и по-малки.
В – момичета и момчета, родени 2002 – 2003 г.
С – момичета и момчета, родени 1999 – 2001 г.
D – жени и мъже, родени 1998 г. и по-големи /open/

От 2016 г. се въведи подводна дисциплина в памет на Симеон Гатев с награда „Купа Симеон Гатев“. Първите носители на купата са Ивет Шумково– Варна и Димитър Тянков– Варна.
В крайното комплексно класиране на първо място е Клуб по плувни спортове „Черно море“, на второ Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна и на трето Водолазен клуб „Нептун“ – Пловдив.
Генерален спонсор на състезанието за пореден път е фирма „ДАЙВТЕК” ЕООД – официален представител на AQUA LUNG INTERNATIONAL и SUUNTO за България. Наградите във всички дисциплини са осигурени от генералния спонсор.
Състезанието през 2016 г. бе подкрепено и от:
• „ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ” ООД
• БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – Варна
• ЧАСТЕН ДАРИТЕЛ – Христо Кунев
• Фирма „Алу Кьониг Щал” – представител на най-добрите продукти в дограмите: Schüco /ШЮКО/ и Jansen/ЯНСЕН/

В състезанието участваха 62 състезатели от 4 български града. Главен съдия – Чавдар Кумчев и главен секретар Райна Иванова. Състезанието се състоя и премина на високо ниво благодарение на доброволния труд на 22 съдии, измерватели, технически лица и т.н.

Подводна биология и екология- отг. Любомир Кендеров
(до 23.01.2017 г. не е получен отчет от отговорника на направлението)

Част от дейностите от това направление са отчетени в раздел „Научни водолазни дейности“.

Други дейности в отчетния период

В този раздел отбелязваме изпълнението на задачи, възложени на отделни членове на БНАПД на заседания на УС и на Общото събрание на БНАПД- 2016 г., както и непланирани събития, възникнали през отчетния период.
Отчитаме изпълнените ангажименти на членовете на БНАПД, на които е отпусната финансова помощ: съответно на Димитър Беров- 300 лв. за участието му в заседание на ESDP и на Николай Христакиев- 200лв за организиране на изложба по подводна фотография.

По решение на УС бяха отпуснати средства за застраховане на инструкторите на БНАПД и на участниците в обучението на водолази.

По решение на ОС на БНАПД беше отпусната финансова помощ в размер до 300 лв. за провеждане на състезания по подводен спорт.

По решение на УС беше подновено членството в CMAS-Europe-

Възложената от УС задача за финализиране на работата по новата електронна страница на БНАПД с изпълнители Явор Паунов, Драгомира Димитрова и Крикор Сренц не е изпълнена.

Задачата за проучване на възможността за закупуване на картов принтер с отговорник Александър Киров е изпълнена частично. Получен е списък на фирмите, които предоставят такава техника, и цени, но няма анализ на тази информация и препоръки за покупка.

Задачата за сключване на договор с куриерска фирма „Еконт“ за използване на услугите им с отговорник Явор Паунов не е изпълнена.

Решението на УС за изпращане на представител на БНАПД на конгрес на CMAS със съвместно финансиране от БНАПД и Явор Паунов не е изпълнено.