Обява за общо събрание на БНАПД – 2021 г.

Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал.2 и ал. 3 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 17 април 2021 г. от 10.00 ч. в сградата на Радио Варна, гр. Варна, бул. „Приморски“ № 22 при следния дневен ред:

  1. Отчет за работата на БНАПД за периода 30.05.2020 г. – 01.04.2021 г.
  2. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2020 г.
  3. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2020 г.
  4. Освобождаване от отговорност на настоящия Управителен съвет.
  5. Избор на нов Управителен съвет.
  6. Приемане на насоки за работата на УС за 2021 г.
  7. Разни.

При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 18.02.2021 г. в гр. Варна.

Председател на БНАПД
Илия Раев.

Проведен изпит за инструктор три звезди

На 04.02.2021 г. в офиса на БНАПД във Варна беше проведен изпит за присъждане на висшата инструкторска квалификация „инструктор три звезди“ M3 по изискванията на CMAS и БНАПД, на Дарина Иванова Иванова.

Изпитът беше проведен от комисия в състав:
Илия Кръстев – инструктор M3
Антон Кръстев – инструктор M3
Стамен Стаменов – инструктор M3
Никола Шопов – специалист по водолазна и хипербарна медицина

Заключенията на комисията са, че кандидатът е показал много добри 
познания в областта на водолазната теория и практика, както и за стандартите на CMAS и вътрешните правила на БНАПД. На база на показаните резултати и богатата водолазна и инструкторска практика на кандидата, заключението на комисията е, че следва да се присъди на Дарина Иванова инструкторската степен „три звезди“ M3.

Илия Кръстев – заместник председател на БНАПД