Обява за общо събрание на БНАПД – 2020 г.

ВАЖНО!
УС на БНАПД съобщава на членовете на Асоциацията, че във връзка с възникналата ситуация, в резултат на разпространение на епидемията от коронавируса Covid-19, отлага за неопределено време провеждането на Общото събрание, обявено за 11 април 2020 г. При нормализиране на обстановката в страната, своевременно ще бъдете уведомени за новата дата на събранието. 

Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, на основание чл. 26 от  ЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал.2 и ал. 3 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 11 април 2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Радио Варна, гр. Варна, бул. „Приморски“ № 22 при следния дневен ред:

 1. Отчет за работата на УС на БНАПД за периода 12.05.2019 г. – 11.04.2020 г.
  2. Финансов отчет за 2019 г.
  3. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2019 г.
  4. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2019 г.
  5. Приемане на насоки за работата на УС за 2020 г.
  6. Разни.

При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 14.02.2020 г. в гр. Варна.

 

Председател на БНАПД
Илия Раев 

Обява за общо събрание на БНАПД – 2019 г.

Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал.2 и ал. 3 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 12 май 2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Радио Варна, гр. Варна, бул. „Приморски“ № 22 при следния дневен ред:

1. Отчет за работата на УС на БНАПД за периода 31.03.2018 г. – 12.05.2019 г.
2. Финансов отчет за 2018 г.
3. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2018 г.
4. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2018 г.
5. Приемане на насоки за работата на УС за 2019 г.
6. Разни.

При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 02.03.2019 г. в гр. Варна.

Председател на БНАПД
Илия Раев