Обява за общо събрание на БНАПД – 2019 г.

Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал.2 и ал. 3 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 12 май 2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Радио Варна, гр. Варна, бул. „Приморски“ № 22 при следния дневен ред:

1. Отчет за работата на УС на БНАПД за периода 31.03.2018 г. – 12.05.2019 г.
2. Финансов отчет за 2018 г.
3. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2018 г.
4. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2018 г.
5. Приемане на насоки за работата на УС за 2019 г.
6. Разни.

При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 02.03.2019 г. в гр. Варна.

Председател на БНАПД
Илия Раев 

Обява за общо събрание на БНАПД – 2018 г.

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска национална асоциация по подводна дейност “( БНАПД) със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул “Бр.Шкорпил“№3, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.18, ал.2 и ал.3 от Устава свиква редовно Общо събрание на 01.04.2018г.10:00ч. в гр.Варна, бул.Приморски №22, Радио Варна при следния дневен ред:

1 Отчет за работата на Управителния съвет на БНАПД за периода 08.04.2017 – 31.03.218г

2.Финансов отчет за 2017г..

3. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2017г.

4. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2017г.

5. Попълване състава на УС на БНАПД.

6. Приемане на насоки за работа на Управителния съвет за 2018г.

7. Разни.

При липса на кворум на определения ден, час и място на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.18 ал 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11:00ч. на същото място при същият дневен ред с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на Управителния съвет на БНАПД,проведено на 10.02.2018г. в гр.Варна.

Председател на БНАПД,
Илия Раев