Днес 11.03.2017 г. в сградата на Институт по океанология– Варна, се състоя редовно присъствено заседание на УС на БНАПД по предварително обявен дневен ред:

1. Обсъждане на организационни въпроси, свързани с провеждане на ОС на БНАПД;
2. Обсъждане на въпроси, отложени от предходното заседание на УС на БНАПД;
3. Разни.

Заседанието беше открито от зам. председателя на УС на БНАПД Илия Кръстев в 14:15 ч. В заседанието участвуваха следните членове на УС:
– Драгомира Димитрова – секретар на УС;
– Д-р Никола Шопов – член на УС;
– Крикор Сренц – член на УС;
– Председателят на УС Илия Радев участвува в заседанието чрез връзка по телефона.

Протоколчик – Драгомира Димитрова.

По т. 1 от дневния ред

Илия Кръстев докладва, че е ангажирал залата на Радио Варна за ОС на БНАПД на 08.04.2017 г.

В отчета на УС е включена изпратената от Крикор Сренц информация за неговото посещение в Нагорни Карабах.
Александър Киров все още не е изпратил информация за посещението си в Полша. След получаване на тази информация, тя ще бъде включена в отчета.

На 17.02.2017 г. на сайта на БНАПД е качено съобщението за ОС на БНАПД, което е планирано за 08.04.2017 г. Илия Кръстев е започнал уведомяване на членовете на БНАПД за събранието по телефона. По същия начин членовете на БНАПД се уведомяват за крайния срок за плащане на членския внос – 31.03.2017 г.

По т. 2 от дневния ред

– Д-р Шопов предлага да се обяви втора дата за инструкторски семинар за текущата година. И. Кръстев предлага това да стане в рамките на курса „Научни водолази“, който е планиран за месец юли на Маслен нос, т.к. тематиките на курса и семинара съвпадат.
Предложението се приема.
– Д-р Шопов докладва за изпълнение на задачата, свързана с участие във фестивала на червенокръстните филми. Планираните консултации и поканите до ръководството на CMAS ще бъдат изпълнени до края на м. април 2017 г.
– Крикор Сренц докладва, че е провел разговор със сина на Симеон Гатев относно инициативата за изработване на паметна плоча. До датата на ОС на БНАПД ще има информация за решение.
– Д-р Шопов докладва, че е планирал курс по линия на Медицинска академия през м. декември, в който могат да се включат членове на БНАПД. Тази информация ще бъде предоставена на ОС на БНАПД.
– Илия Кръстев докладва, че е обсъдил с Дарина Иванова предложението да се излезе от спортния комитет на CMAS по финансови причини. Дарина Иванова не е възразила.
– Крикор Сренц докладва, че няма допълнителна информация за смесителя. Сайтът на БНАПД ще бъде готов до ОС на БНАПД. Крикор Сренц не може да направи нищо повече по въпроса, тъй като той е само посредник и повече информация трябва да се иска от отговорниците Явор Паунов и Александър Киров.
– Илия Кръстев отбелязва, че този протокол ще бъде изпратен на всички членове на УС на БНАПД. По този начин отговорниците са информирани и ако желаят могат да вземат отношение.
– Илия Кръстев предлага да се обсъди въпроса за командироване на д-р Шопов на годишната конференция на CMAS в Рим на 27–29 май 2017 г. На 29-ти ще се състои заседание на членовете на CMAS Европа и присъствието на наш делегат там е особено необходимо.
– Предложението за участие на д-р Шопов като представител на БНАПД в конференциите на CMAS Европа се приема единодушно.

Заседанието на УС на БНАПД беше закрито в 15:30 ч.

Протоколчик:
Драгомира Димитрова