Уважаеми колеги,

На 14.03.2015г. в Института по океанология в гр.Варна беше проведено заседание на УС на БНАПД по обявения дневен ред.

Присъстваха: Илия Кръстев, Драгомира Димитрова, Никола Шопов, Крикор Сренц, Симеон Гатев.
С Илия Раев беше установена телефонна връзка в края на заседанието.
Председателя беше уведомен за разискваните въпроси и се съгласи с взетите решения:

1. Одобрява представения отчет за работата на УС в периода 05.04.2014г. – 03.04.2015г.
2. Одобрява представения финансов отчет за 2014г.
3. Одобрява допълненията към Вътрешните правила на БНАПД във връзка с новите стандарти на CMAS, разисквани на семинара за преподготовка на инструкторския състав, състоял се същия ден.
Част от новите стандарти на CMAS ще бъдат публикувани в най-скоро време на интернет страницата на БНАПД. Допълнение към вътрешните правила на БНАПД

А. По общите изисквания на стандартите на CMAS:
1.БНАПД ще изисква от водолазните клубаве (центрове), които издават сертификати на CMAS, в края на всяка календарна година (до 15.12.) да представят следната информация за титулярите на сертификати на CMAS:
1.1. Име, презиме, фамилия;
1.2. Националност;
1.3. Пълен адрес, телефон, Е-майл;
1.4. Номерата на картата – фабричен и на БНАПД;
1.5. Копия на:
-предишни документи за квалификация;
-данни за водолазни спускания;
-медицинско свидетелство или медицинска декларация;
-начин на провеждане на курса – брой спускания, дълбочини, поведение на курсиста.
Горните данни могат да бъдат изпратени и по електронен път.

2. Всички водолази, обучавани по системата на CMAS, трябва да притежават лични водолазни дневници (Log Book) в които да записват всички водолазни спускания. Няма изискване за формата на дневника. В БНАПД има налични дневници с логото и наименованието на БНАПД. Цената е 10,00лв.

3. Ръководството на БНАПД се задължава да предложи задължителни за изучаване таблици за декомпресия за спортни водолазни спускания, както и официален за Асоциацията софтуер за електронен вариант на декомпресионни таблици.

4. УС ще приеме и ще изпрати на водолазните клубове (центрове) задължителни за попълване формуляри за медицински декларации, за информирано участие, за осъзнат риск и за освобождаване от отговорност.

5. УС на БНАПД въвежда задължително застраховане на участниците в обучението и във всякакви други водолазни дейности, извършвани от клубовете или от отделни инструктори в рамките на БНАПД. УС ще извърши проучване за възможните варианти и ще ги предложи на инструкторския състав.

6. Отговорника на направление „Водолазна и хипербарна медицина” ще разработи и УС ще разгледа и приеме вътрешен стандарт на БНАПД за медицински изисквания за практикуващите водолазни дейности.

7. Всеки клуб (център) на CMAS трябва да има разработени „оценка на риска” и „план за действие в аварийни ситуации” на база на изискванията на стандартите на CMAS и специфичните фактори на околната среда.

В. По изискванията та специфичните стандарти на CMAS:
1. Във връзка с изпълнение на стандарти 2.А.5. и 3.А.5. УС на БНАПД и Съвета на инструкторите вземат следното тълкователно решение:
Освен всички останали изисквания за сертифициране, описани в т.6 на стандарт 2.А.5 (за квалификация „една звезда”), трябва да се извърши в рамките на курса за „една звезда” най-малко едно(1) водолазно спускане в закрита вода и пет (5) водолазни спускания в открита вода на дълбочини от пет (5) до двадесет (20) метра с минимален престой за всяко от тях петнадесет (15) минути.
2. Във връзка с изпълнение на стандарти 2.А.6 и 3.А.6. УС на БНАПД и Съвета на инструкторите вземат следното тълкувателно решение:
Освен всички останали изисквания за сертифициране, описани в т.6 на стандарт 2.А.6. (за квалификация „две звезди”) водолазът трябва да извърши най-малко едно (1) водолазно спускане в закрита вода и десет (10) водолазни спускания в открита вода на дълбочина между десет (10) и тридесет (30) метра, като пет (5) от тях може да бъдат изпълнени преди началото на курса за „две звезди”, след завършване на курса за „една звезда”, на дълбочина между десет (10) и двадесет (20) метра. Тези спускания трябва да бъдат доказани със записи в личния водолазен дневник на водолаза преди началото на обучението за „две звезди”. Всяко от водолазните спускания трябва да бъде с продължителност не по-малка от петнадесет (15) минути.
За да кандидатства за включване в курс за „три звезди” водолазът със сертификат за „две звезди” трябва да изпълни допълнително още десет (10) спускания на дълбочини между двадесет (20) и четирдесет (40) метра.

Поздрави
И.Кръстев
Д.Димитрова