Уважаеми, колеги, приятели, водолази!

 Последните месеци целият свят е изправен пред предизвикателството – борбата с пандемията от COVID-19. Това постави всички хора пред невиждани досега противоепидемични мерки за ограничаване на заразата, които силно затрудниха социалния живот. Това извънредно положение засегна и нас водолазите, в смисъл, че се нарушиха някои планирани водолазни събития и водолазни дейности.

Същевременно във водолазните интернет сайтовете започнаха дискусии относно как евентуално би повлияла тази инфекция на здравето на водолазите, ако се заразят и преболедуват тази инфекция. Ще могат ли и кога да продължат да практикуват водолазна дейност?

В тази връзка предлагаме на Вашето внимание една статия, написана от екип от немски водолазни лекари-специалисти, касаеща този проблем. Статията е насочена повече към професионалните водолази, но считаме, че ще бъде полезна информация и за всички любители на водолазния спорт за развлечение.

Благодарности за превода на статията към  Лилия Ганева – медик и водолаз, както и на Деян Кирилов от Русе за бързата реакция!

 Забележка: На места в статията сме включили наши пояснения, които не са част от оригиналната статия, които са отбелязани в червено.

Мнение:
Изявление на ръководителя на Немското медицинско дружесто по интензивна медицина (DLRG).

Това изявление се основава на знанията, достъпни до 19 април 2020 г. В такава динамична ситуация, при съществуващите пропуски в знанията, естествено могат да настъпят промени в тази оценка. Една бъдеща оценка/изявление на Дружеството по водолазна и хипербарна медицина (GTÜM), като медицинско и научно общество, ще замени съответните секции от това изявление.

Предисловие
В последните няколко дни статия на колегата д-р Франк Хартиг (старши лекар в Съвместния институт по вътрешна медицина, медицина за спешна и интензивна терапия в Медицинския университет в Инсбрук), предизвика особено вниманието в социалните медии. Има и професионални водолази (освидетелствани от DLRG), които се обърнаха към нас, поради което бихме искали да класифицираме сегашното състояние на знанията в този момент.

Самата статия на д-р Хартиг представлява наблюдение на автора от неговата професионална дейност, не е научно изследване. Поради работата му в университетска болница може да се повдигне въпросът дали наблюдаваните от него пациенти дали  наистина са представителна част или са наблюдавани предимно тежки/сложни случаи.

(В своята стадия д-р Хартиг описа клиничната картина на пациети с предимно тежко протичане на симптомите на COVID-19. В действителност такива симптоми се развиват при не повече от 20% от заболелите).

Прилагане на кислород при заболяване COVID-19
Към днешна дата няма причинно-следствена връзка между прилагането на кислород и повишаването на тежестта на COVID-19 заболяването или нуждата от интубация.

Следователно приемът на кислород при тези пациенти трябва да продължи в съответствие със стандарти за спешните и интензивни медицински грижи. Настоящият документ изразява позицията на Германското дружество по пневмология, което изрично препоръчва кислородна терапия в етапа на усложняването на състоянието, стига да няма индикация за ендотрахеална интубация при пациенти с COVID-19.

Поради риска от образуване на аерозол, трябва да се използват подходящи лични предпазни средства (защита на очите, маска FFP2 или FFP-3, престилка), когато се прилага кислород.

Болест COVID-19 и последваща пригодност за водолазно гмуркане
COVID-19 е заболяване с много широк спектър на тежест на заболяването, известни са безсимптомни случаи, както и такива с тежка респираторна (дихателна) недостатъчност с последваща смърт на пациента. По-голямата част от пациентите имат леко протичане на заболяването. На този фон диференцираната оценка на въпроса е една: Подходящ за гмуркане. (Има се предвид, че водолази прекарали безсимптомно или с много леки симптоми заболяването, след излекуването си са „Годни за водолазна дейност”).

От епидемията на SARS 2002 (SARS-CoV) е известно, че белодробните промени (най-вече постинфекциозни инфилтрати, открити с Рентгенови изследвания, или други подобни) след вирусна пневмония продължават да съществуват дълго време, като стабилно намаляват при проследяване за период от две до три години и в повечето случаи напълно изчезват. С него рядко се свързват значителни функционални ограничения. Най-честото ограничение на дифузионния капацитет на СО2 също се нормализира в повечето случаи на заболяванията.
Затова понастоящем се препоръчва следната процедура по въпроса за годността за водолазно гмуркане:

  1. С откриването на SARS-CoV2 или диагнозата COVID-19 съществуващата годност за гмуркане се прекратява. (Тук става дума за професионалните водолази, които периодично, най-често 1 път годишно преминават през медицински преглед за годност, за да продължат да работят професионално). Преиздаването на сертификата за годност за водолазна работа трябва да се извършва само от лекар, квалифициран по водолазна медицина. Чистото отшумяване на симптомите, както при случаите на грипна инфекция не е достатъчно.
  2. В случай на леко заболяване (амбулаторно лечение или стационарно лечение без да е имало нужда от лечение с кислород (без признаци на дихателна недостатъчност), годността за гмуркане може да се оцени след един месец след отшумяването на всички симптоми. Но ако има други противопоказания, поради въздействието върху системите или функциите на други органи (например сърдечни и тромбоемболични усложнения), решението за водолазна годност може да се даде в случай, че е налична нормална белодробна функция (спирометрия). (При определяне на годността за водолазна работа на професионалните водолази задължително се провежда функционално изследване на дихателнатата функция – спирометрия). За да се издаде отново водолазната годност трябва да се сравнят настоящите показания на спирометрията с предходи резултати или с тези от първоначалния медицински преглед.

[Лично наблюдение в пневмологичната практика на д-р Робин Енгерт: Пациентите, които са претърпели SARS-CoV-2 инфекция и са без симптоми, практически никога не се показват аномалии в телесната плетизмография/изследване на белодробната функция, кръвно-газовия анализ или дифузионна способност на СО2]

  1. В случай на тежко заболяване с респираторна недостатъчност (прилагана вентилация, COVID-19 пневмония със значителни промени в торакалното изобразяване (компютърна томография)), първо трябва да бъде завършено, препоръчаното в зависимост от диагноза, контролното наблюдение. При тежките случаи на протичане трябва да изминат най-малко три месеца интервал без симптоми преди да се взима решение за водолазната годност. Поради все още неизвестната патофизиология, този срок по-скоро трябва да е шест месеца.

По отношение на водолазната годност се обръща специално внимание на постинфекциозни белези, т.е. особено на наличието на плеврални сраствания, белодробни кухини след разрушаване на тъканите и/или на появили се фиброзни промени. Ако има индикации за такива промени, напр. предишни констатации, провеждано стационарното лечение,  се изисква допълнителна оценка и изследания (допълнителното прилагане на високочестотна компютърна томография (скенер) на белите дробове).
В противен случай, водолазната годност се взима след изключване на други противопоказания, като засягане на други органи и системи или функции (например сърдечни и тромбоемболични усложнения) и ако белодробната функция е нормална (спирометрия). За да се преиздаде водолазната годност, резултати от спирометрията трябва да се сравняват с тези по време на първоначалния преглед за водолазна годност. Ако все още има оплаквания повече от три месеца след изписването от болницата, се назначават допълнителни медицински прегледи (при пневмолог, кардиолог и др.), независимо от въпроса за водолазната годност.

COVID-19 заболяване и хипербарна кислородна терапия (ХБO)
Има проучвания относно евентуална терапевтична индикация за използването на хипербарна кислородна терапия, като метод за лечение. Понастоящем няма смислени и надеждни резултати.

Автори на медицинските насоки (по азбучен ред):
д-р Робин Енгерт (специалист по вътрешна медицина и пневмология, специалист по водолазна медицина към GTÜM)

  1. Професор д-р Бьорн Ютнер (специалист по анестезиология и интензивно лечение, специалист по водолазна и хипербарна медицина към GTÜM)
  2. Професор д-р Кей Тецлаф (специалист по вътрешна медицина и пневмология, специалист по водолазна и хипербарна медицина към GTÜM)
  3. д-р Карстен Теас (специалист по детска и юношеска медицина, водолазен лекар към GTÜM)

Пазете се и бъдете здрави!
Морето ни чака и пак ще се гмуркаме!