Възможност да бъдеш обучен по две морски специалности:
„водолаз“ и „водач на плавателен съд до 40 бт“

Възможност да станеш част от морската общност!

Проектът „МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 – 2020“ се изпълнява от Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна с финансова подкрепа в размер на 45 530 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проекта е създаване на възможност за социална интеграция АКАДЕМИЯ и професионална реализация на младежи от уязвими групи чрез придобиване на квалификация 2019-2020 МОРСКА по две морски специалности.

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна работи по проект „МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 – 2020“. В рамките на 12 месеца, 50 младежи в неравностойно социално положение безработни, с ниски доходи, от уязвими групи) ще получат възможност да преминат през обучение и получат международно признати сертификати по две морски специалности – “Водолаз” и “Водач на плавателен съд до 40 БТ”. 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА:
февруари – май 2020 г.   “водач на плавателен съд до 40 бт”
юни – октомври 2020 г.   „водолазна правоспособност“
ноември – декември 2020 г.  “водач на плавателен съд до 40 бт”

За да се включиш в програмата:
Дарина Иванова – ръководител проект,
моб.: 0889 818 727; seaclub2@gmail.com

Официална брошура на „Морска академия 2019-2020“