Обява за общо събрание на БНАПД – 2019 г.

Управителният съвет на СНЦ „Българска национална асоциация по подводна дейност“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал.2 и ал. 3 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 12 май 2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Радио Варна, гр. Варна, бул. „Приморски“ № 22 при следния дневен ред:

1. Отчет за работата на УС на БНАПД за периода 31.03.2018 г. – 12.05.2019 г.
2. Финансов отчет за 2018 г.
3. Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2018 г.
4. Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2018 г.
5. Приемане на насоки за работата на УС за 2019 г.
6. Разни.

При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 5 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 02.03.2019 г. в гр. Варна.

Председател на БНАПД
Илия Раев 

Юбилейна конференция 20г. БНАПД

Място на провеждане:  гр. Варна, Морско казино –– „Син салон”
Дата: 11 Май 2019 г.

 П Р О Г Р А М А

1 – 12:30-12:40 – Официално откриване на конференцията, Председател на БНАПД – г-н Илко Раев
2 – 12:40-13:00 – Изказване на поздравителни адреси от гости на юбилейната конференция.
3 – 13:00-13:10 – Връчване на плакети на заслужили дейци на БНАПД, г-н Илко Раев
4 – 13:10-13:40 – Пленарен доклад на инж. д-р Илия Кръстев заместник председател на БНАПД на тема: „Водолазната дейност в България с използване на автономна екипировка и мястото на БНАПД в нея”
5 – 13:40-14:10 – Кафе-пауза, разглеждане на фотоизложбата на Николай Христакиев и изложбата „Водолазно оборудване – история и настояще” пред входа на Морското казино
6 – 13:40-14:10 – Пресконференция пред медиите с участието на г-н Илко Раев и г-н Илия Кръстев
7 – 14:10-14:30 – Доклад на доц. Пейчо Калоянчев от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на тема: „Морското дело и водолазните научни проекти”
8 – 14:30-14:50 – Доклад на к-н IIIр Илия Стойчев от ВМС на тема: „История и настояще на Центъра за подготовка на водолази и бордни спасители на ВМС”
9 – 14:50-15:10 – Доклад на г-н Крикор Сренц от водолазен клуб „Нептун” на тема: „Техническите водолазни спускания в БНАПД – Какво сме направили и какво ни предстои”
10 – 15:10-15:20 – Пленарен доклад на доц. Любомир Кендеров от Софийски университет на тема: „Неизвестната Антарктида”
11 – 15:20-15:40 – Доклад на г-н Александър Киров член на УС на БНАПД на тема: „Водолазна спелеология и специално оборудване”
12 – 15:40-16:00 – Доклад на доц. Димитър Кожухаров от Софийски университет на тема: „Изследвания на водни организми по време на курсове за научни водолази”
13 – 16:00-16:10 – Доклад на г-жа Дарина Иванова от морски клуб „Приятели на морето – Варна” на тема: „Спортната и социална дейност в БНАПД“
14 – 16:10–16:30 – Доклад на док. Димитър Беров, Лабораторията по морска Екология към ИБЕИ-БАН на тема: „Състояние, промени и заплахи за крайбрежни екосистеми в Черно море”
15 – 16:30-16:50 – Доклад на доц. д-р Никола Шопов от ВМА на тема: „Основни приоритети на безопасност при водолазните спускания”
16 – 16:50-17:10 -Закриване на юбилейната конференция от г-н Илия Раев
17 – 18:00-21:00 – Коктейл – вечеря за гостите и членовете на Асоциацията в „Синия салон” на Морското казино