БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

 • 70-01-01 00:00
  Заседание на УС и Съвета на инструкторите на БНАПД - 16.02.2013г.

  На 16.02.2013г. в гр.Пловдив беше проведено съвместно заседание на УС и Съвета на CMAS инструкторите към БНАПД с дневен ред:

  1. Определяне на датата и дневния ред на ОС на БНАПД през 2013г.
  2. Обсъждане и вземане на решения за цената на курсовете за инструктори по системата на CMAS в съответствие с Правилата за работа на инструкторите.
  3. Обсъждане и приемане на план (насоки) за работата на БНАПД за 2013г. и в переспектива по направления.
  4. Обсъждане на стратегията на БНАПД за единно представяне на водолазните клубове (центрове, училища) в съответствие на изменената Наредба № Н-7
  5. Представяне на информация относно членството на БНАПД в спортния комитет на CMAS .
  6. Разни.

  В заседанието участвуваха 7 членове на УС – шест от тях физически и един чрез конферентна връзка.

  По т.1 от дневният ред: Беше взето решение ОС на БНАПД да се проведе на 06.04.2013г. в залата на Радио Варна от 11ч. при следния дневен ред:
  1. Отчет на УС на БНАПД за 2012г.
  2. Отчет на контролната и арбитражната комисии за 2012г.
  3. Избор на нов УС на БНАПД
  4. Попълване на контролната и арбитражна комисии на БНАПД
  5. Промени в Устава на БНАПД
  6. Приемане на насоки за работата на УС за 2013г.
  7. Разни
  Възлага се на секретаря на БНАПД да публикува съобщение на официалния сайт на БНАПД.

  По т.2 от дневния ред: Бяха взети следните решения:
  2.1. Да се предложи на ОС на БНАПД промяна на членския внос от 20 на 40лв. годишно.
  2.2. Цените за инструкторските курсове остават както досега 1200лв за CMAS инструктори – 1 звезда и 1000лв. за CMAS инструктори – 2 звезди. Когато курсовете се провеждат в определен клуб, сумите за превеждане към БНАПД са съответно 400лв. и 330лв. Всеки редовен клуб (център) към БНАПД може да сертифицира по един инструктор CMAS една звезда (т.нар. “клубен инструктор”), за когото сумата за превеждане към БНАПД е 250лв. В определена календарна година всеки клуб може по изключение да сертифицира 2(двама) клубни инструктори, но в такъв случай губи квотата си за следващата календарна година. Кандидатите за клубни инструктори трябва да имат активна дейност в съответния клуб, и да са редовни членове на БНАПД най-малко 2(две) години преди заявката. Право да сертифицират клубни инструктори имат само клубове, които имат стаж, като клубове към БНАПД най-малко 5(пет) години. Всички останали условия по обучение и сертифицирането на клубни инструктори са съгласно “Правила за подготовката и работата с инструкторския състав на БНАПД с квалификация по системата на CMAS” приети на годишното ОС на БНАПД 2012г.

  по т.3 от дневния ред: УС и Съвета на инструкторите на БНАПД обсъди направените от ръководителите (директори) направления предложения. УС взе следните решения:
  3.1. В срок до 08.03.2013г. ръководителите на направления да изготвят отчет за работата си, през изминалия отчетен период, както и предложения за развитие на направленията през 2013г. и в перспектива.
  3.2. Да се развиват, като приоритетни направленията “Технически водолазни дейности” и “Пещерни водолазни дейности”, като при възможност да се подпомагат финансово кандидатите за инструктори в тези направления.
  3.3. Възлага на Явор Паунов – ръководител направление “Технически водолазни дейности”, да проучи възможностите за закупуване на смесител за дихателни газове.

  По т.4 от дневния ред: Взето е решение за единно представяне на данни на водолазните клубове (центрове, училища), съгласно новите изисквания на Наредбата за изменение на Наредба N:Н-7. За целта всички клубове на БНАПД трябва да изготвят и представят данни съгласно изискванията на чл.7 ал.1 на новата Наредба N:Н-7.

  По т.5 от дневния ред: Илия Кръстев и Симеон Гатев предоставиха информация за направеното от УС на БНАПД искане към CMAS за членство в Спортния комитет на CMAS. Заведена е кореспонденция по въпроса и се уточняват подробностите.

  По т.6 от дневния ред:
  6.1. Възлага на Емил Каратопраклиев да изготви проект за рекламни материали на БНАПД.
  6.2. Да се изготви типова грамота за хора, които имат изключителни заслуги към развитието на водолазното дело в България. За такива, които имат инструкторска квалификация да се въведе званието “Заслужил инсруктор на БНАПД”. Да се разгледат предложения и да се предложат за гласуване на ОС на БНАПД за почетни членове на БНАПД.
  6.3. УС възлага на Явор Паунов да проучи възможността и да предложи на следващото заседание на УС проект за обновяване на официалния сайт на БНАПД.

  С уважение:

  УС на БНАПД