Заседание на УС

Обява

Обявявам присъствено заседание на УС на БНАПД съгласно чл26 ал 1 и във връзка с чл 28 ал 5 от Устава на БНАПД ,което ще се състои на 11март 2017г (веднага след приключването на семинара ) в заседателната зала на Института по океанология при следния дневен ред;
1. Обсъждане на организационни въпроси свързани с провеждане на ОС на БНАПД.
2. Обсъждане на въпроси отложени от предходното заседание на УС.
3. Разни.

Зам.председател на УС на БНАПД
Илия Кръстев