Общо събрание 2017

Обява за общо събрание на БНАПД
Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска национална асоциация по подводна дейност “( БНАПД) със седалище и адрес на управление :гр.Варна ,ул “Бр.Шкорпил“№3, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.18,ал.2и ал.3 от Устава свиква редовно Общо събрание на 08.04.2017г. 0т 10:00ч. в гр.Варна ,бул.Приморски №22,Радио Варна при следния дневен ред:
1 Отчет на Управителния съвет на БНАПД(финансов отчет) за2016г.
2 Отчет на Контролната комисия на БНАПД за 2016г.
3 Отчет на Арбитражната комисия на БНАПД за 2016г.
4 Приемане на насоки за работа на Управителния съвет за 2017г.
5 Разни .
При липса на кворум на определения ден ,час и място на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.18 ал 5 от Устава , редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 11:00ч. на същото място при същият дневен ред с явилите се членове . Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на Управителния съвет на БНАПД,проведено на 11.02.2017г. в гр.Варна .
Илия Раев
Председател на БНАПД.