Цели и задачи на БНАПД

Първата група задачи е свързана с участие в законотворческия процес и адаптиране на националната със световната и европейска нормативна база в областта на подводната дейност. Става дума за закони, правилници, наставления, методически ръководства, учебни програми и т.н. свързани с контрола на водолазната дейност, обучението, подготовката и сертифицирането на водолазите, опазването на паметниците на културата и природните забележителност под вода, биоразнообразието и екологията. Друга група задачи се отнася до популяризирането, усвояването и внедряването на съвременните достижения (организация, методи, технологии и технически средства и т.н.) във всички направления на подводната дейност. Следват консултативна и експертна помощ при спорни въпроси, отстояване на законните права на водолазите за здравословни и безопасни условия за техния труд, международно сътрудничество, унифициране на съществуващите квалификационни изисквания, реализация на различни проекти, организиране и провеждане на платени курсове за обучение на водолази и т.н.

За решаването на тези задачи асоциацията провежда конференции, кръгли маси, обсъждания, съвещания, издава материали, създава комисии и работни групи, организира курсове, осъществява контакти с институции, фирми и организации, подпомага проекти и лица в приоритетни направления на подводната дейност. Съгласно устава членовете на асоциацията могат да се обединяват в клубове (към тях – младежки секции за симпатизанти под 18 години) и клонове за съответните райони на страната. БНАПД се финансира от членски внос (20 лева годишно за физически и 100 лева за юридически лица), издателска и стопанска дейност (провеждане на курсове, издаване на карти), спонсорство и дарения.

По предмета на своята дейност асоциацията си сътрудничи с Института по океанология към БАН във Варна, Щаба на ВМС, частни фирми в областта на подводните дейности, обществени организации, държавни органи, широк кръг от различни специалисти, ветерани и съмишленици, търси съдействието на медиите.